蛮触扰扰鏖得失

蛮触扰扰鏖得失朗读

玄盖之天高崒嵂,自满天眼支一脉。
嶙刚四面森翠壁,中有瑶柱倚天立。
窈窈郁郁仙者宅,涵云蓄雾九锁隔。
石扉谁遣玉{上竹下氐}擘,通行岂虞虎豹搤。
云台散吏青在客,掉头三岛风烟窄。
南薰驾我来散策,晴天万里展笑色。
祖龙驱山山辟易,仙人抵住如刻划。
武皇情念膏火迫,宫坛经营竞奚益。
惟我章圣荐简壁,心与天同锦宝历。
高皇中天定都邑,脱屣大位驻清跸。
至今仙馆必奎画,跪拜缔眎涕沾臆。
大涤棲真转石室,幽岩邃窦杳莫测。
似闻句曲通咫尺,飚游何曾有辙迹。
天坛可望不可陟,翠箬闪们丹气溢。
我名何自标洞额,得非三生吒真籍。
一念之差甘堕谪,拊心静虑深咎责,羽衣窥我惨不怿,为我洗琖酌琥珀。
沈沈古井龙嗜蛰,谁令怒吼卷飞帛。
夜凉健倒风雨急,醒悟乃是岩溜滴。
西瞻氛祲羌堛塞,玉华故棲归未得。
文举远游记夙昔,借一庵地袖隐帙。
百六行度运会厄,列真校录晓继夕。
恫悯含生沛德泽,罢征宽敛戢锋镝。
名山是处可棲逸,不材我自安社栎。
勋业振古名担揭日,邂逅要知非尔力。
蛮触扰扰鏖得失,岂容汩我室虚白。
流铃掷火九穹碧,泰初为邻寿无极。

下载名句
(0)
相关名句:

蛮触扰扰鏖得失读音参考

bù xū ruǐ zhū qī yán
步虚蕊珠七言

xuán gài zhī tiān gāo zú lǜ, zì mǎn tiān yǎn zhī yī mài.
玄盖之天高崒嵂,自满天眼支一脉。
lín gāng sì miàn sēn cuì bì, zhōng yǒu yáo zhù yǐ tiān lì.
嶙刚四面森翠壁,中有瑶柱倚天立。
yǎo yǎo yù yù xiān zhě zhái, hán yún xù wù jiǔ suǒ gé.
窈窈郁郁仙者宅,涵云蓄雾九锁隔。
shí fēi shuí qiǎn yù shàng zhú xià dī bāi, tōng xíng qǐ yú hǔ bào è.
石扉谁遣玉{上竹下氐}擘,通行岂虞虎豹搤。
yún tái sàn lì qīng zài kè, diào tóu sān dǎo fēng yān zhǎi.
云台散吏青在客,掉头三岛风烟窄。
nán xūn jià wǒ lái sàn cè, qíng tiān wàn lǐ zhǎn xiào sè.
南薰驾我来散策,晴天万里展笑色。
zǔ lóng qū shān shān pì yì, xiān rén dǐ zhù rú kè huá.
祖龙驱山山辟易,仙人抵住如刻划。
wǔ huáng qíng niàn gāo huǒ pò, gōng tán jīng yíng jìng xī yì.
武皇情念膏火迫,宫坛经营竞奚益。
wéi wǒ zhāng shèng jiàn jiǎn bì, xīn yǔ tiān tóng jǐn bǎo lì.
惟我章圣荐简壁,心与天同锦宝历。
gāo huáng zhōng tiān dìng dū yì, tuō xǐ dà wèi zhù qīng bì.
高皇中天定都邑,脱屣大位驻清跸。
zhì jīn xiān guǎn bì kuí huà, guì bài dì shì tì zhān yì.
至今仙馆必奎画,跪拜缔眎涕沾臆。
dà dí qī zhēn zhuǎn shí shì, yōu yán suì dòu yǎo mò cè.
大涤棲真转石室,幽岩邃窦杳莫测。
shì wén jù qū tōng zhǐ chǐ, biāo yóu hé zēng yǒu zhé jī.
似闻句曲通咫尺,飚游何曾有辙迹。
tiān tán kě wàng bù kě zhì, cuì ruò shǎn men dān qì yì.
天坛可望不可陟,翠箬闪们丹气溢。
wǒ míng hé zì biāo dòng é, dé fēi sān shēng zhā zhēn jí.
我名何自标洞额,得非三生吒真籍。
yī niàn zhī chā gān duò zhé, fǔ xīn jìng lǜ shēn jiù zé,
一念之差甘堕谪,拊心静虑深咎责,
yǔ yī kuī wǒ cǎn bù yì, wèi wǒ xǐ zhǎn zhuó hǔ pò.
羽衣窥我惨不怿,为我洗琖酌琥珀。
shěn shěn gǔ jǐng lóng shì zhé, shuí lìng nù hǒu juǎn fēi bó.
沈沈古井龙嗜蛰,谁令怒吼卷飞帛。
yè liáng jiàn dǎo fēng yǔ jí, xǐng wù nǎi shì yán liū dī.
夜凉健倒风雨急,醒悟乃是岩溜滴。
xī zhān fēn jìn qiāng bì sāi, yù huá gù qī guī wèi dé.
西瞻氛祲羌堛塞,玉华故棲归未得。
wén jǔ yuǎn yóu jì sù xī, jiè yī ān dì xiù yǐn zhì.
文举远游记夙昔,借一庵地袖隐帙。
bǎi liù háng dù yùn huì è, liè zhēn xiào lù xiǎo jì xī.
百六行度运会厄,列真校录晓继夕。
dòng mǐn hán shēng pèi dé zé, bà zhēng kuān liǎn jí fēng dí.
恫悯含生沛德泽,罢征宽敛戢锋镝。
míng shān shì chù kě qī yì, bù cái wǒ zì ān shè lì.
名山是处可棲逸,不材我自安社栎。
xūn yè zhèn gǔ míng dān jiē rì, xiè hòu yào zhī fēi ěr lì.
勋业振古名担揭日,邂逅要知非尔力。
mán chù rǎo rǎo áo dé shī, qǐ róng gǔ wǒ shì xū bái.
蛮触扰扰鏖得失,岂容汩我室虚白。
liú líng zhì huǒ jiǔ qióng bì, tài chū wèi lín shòu wú jí.
流铃掷火九穹碧,泰初为邻寿无极。

程公许名句推荐